Tvoros statymo reikalavimai ir taisyklės

Data: 2023-04-19

Privačių namų gyventojams vis dar kyla klausimų, kokie tie tvoros statymo reikalavimai, tai kaip legaliai pastatyti tvorą – ar reikalingas projektas, valstybės institucijų leidimas ir kaip nepažeisti kaimynų interesų. Todėl atsakysime į pagrindinius užduodamus klausimus A KUBU svetainės Blog‘as puslapyje:

Kokie yra tvoros statymo reikalavimai 2023?

Žemės sklypą ar jo dalį skirianti tvora gali būti pagaminta iš skirtingų medžiagų ir konstrukcijų, esant poreikiui gavus statybos leidimą. Tvoros turi būti statomos pagal nurodytus reikalavimus ir neturi pažeisti kaimynų interesų. Tvoros statymo reikalavimai 2023 metais taip pat taikomi visoms užtvaroms – tvoroms, aptvarams, diendaržiams, voljerams, – kai jos atitinka statinio požymius.
Tvoros statymo reikalavimai 2023 metais priklauso nuo:

  • Tvoros aukščio (tai lemia, kuriai statinių kategorijai ir grupei priklauso tvora);
  • Žemės sklypo, kuriame bus statoma tvora, vieta (kaime, miestelyje, saugomoje teritorijoje ar su kultūros vertybių apsauga susijusioje teritorijoje);
  • Konstrukcijos (su pamatu arba be pamato (cokolio), ant atraminės sienutės ar be jos, kiaurymių sudaromo ploto;
  • Vieta sklypo ribos atžvilgiu (ant ar šalia sklypo ribos, kokiu atstumu nuo sklypo ribos, ant kurios sklypo ribos pasaulio šalių atžvilgiu – į kurią pusę krenta tvoros šešėlis);

Kokios yra tvoros statymo taisykles / tvorų statymo įstatymai?

Tvoros aukštis:

Įvairios užtvaros (tvoros, aptvarai, diendaržiai, taip pat ir voljerai), kurių aukštis 1–2 m, priskirtinos I grupės nesudėtingiesiems statiniams, o užtvaros, kurių aukštis 2–5 m (aukštesnių kaip 2 m dalių akytumas ne mažesnis kaip 80 proc.), priskirtinos II grupės nesudėtingiesiems statiniams. Tokie statiniai turi būti statomi nepažeidžiant besiribojančių žemės sklypų savininkų interesų bei laikantis nustatytų reikalavimų.

Žemės sklypo:

Statybą leidžiantis dokumentas (SLD) I grupės naujam nesudėtingam statiniui (užtvarui) statyti reikalingas, jei sklypas yra bent vienoje iš šių teritorijų: kultūros paveldo objekto teritoriją, kultūros paveldo objekto apsaugos zoną, kultūros paveldo vietovę, kurortą, Kuršių neriją, magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritoriją, esančią 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

SLD statyti naują II grupės nesudėtingąjį statinį (užtvarą) reikia, jei žemės sklypas yra bent vienoje iš šių teritorijų: mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies

Ar konkrečiu atveju SLD aptvėrimas yra privalomas, reikėtų pasitarti su pagrindiniu savivaldybės architektu. SLD prašymus galima teikti nuotoliniu būdu Lietuvos Respublikos statybos leidimų informacinėje sistemoje arba atvykus į savivaldybės įstaigą. Kai SLD neprivalomas, projektas rengiamas statytojo pageidavimu.

Konstrukcijos: 

Svarbu tai, kad tvoros su cokoliais neturi kliudyti paviršiniam vandeniui nuo gretimo žemės sklypo nutekėti. Jei yra tokia kliūtis, statytojas privalo, susitaręs su kaimynu, gavęs jo sutikimą raštu, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą) arba turi būti ieškoma abiem savininkams priimtino sprendimo.

Kai dėl cokolinės dalies įrengimo atsiranda didesnis kaip 0,2 m aukščio skirtumas tarp žemės paviršių, laikoma, kad tvora įrengiama ant atraminės sienutės. Norint statyti aukštesnę nei 1 m atraminę sienutę mieste taip pat būtina gauti SLD. Atraminės sienutės bet kurios konstrukcijos bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba, turėtų būti mažesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos, kitu atveju privalomas rašytinis kaimyno sutikimas.

Ar galima statyti tvorą ant sklypo ribos / kokiu atstumu nuo sklypo ribos galima statyti tvora?

Akliną ar akytumo reikalavimų neišlaikančią tvorą be sutikimo galima statyti atsitraukus daugiau nei 1 m atstumą nuo sklypo ribos. Kai tvora išlaiko reglamente nurodytus akytumo reikalavimus, tai tokią tvorą be besiribojančio sklypo savininko rašytinio sutikimo galima statyti savo žemės sklype konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribos.

Kad nereikėtų kaimyno sutikimo dėl aklinumo, tvoros akytumas sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)330° ir (<)30°) turėtų būti ne mažesnis kaip 50 proc., o rytų (tarp 30° ir 90°) ar vakarų (tarp 270° ir 330°) pusėje – ne mažesnis kaip 25 proc.

Koks turi būti tvoros atstumas nuo kelio?

Priklausomai nuo projekto, dažniausiai numatyta kelių apsaugos zona 10 m (t.y. joje negalima jokių statinių statyti), tie 10 m pasideda ne nuo kelio krašto, bet nuo kelio vidurio iki sklypo ribos. Iš jų pirmi 5 metrai – teritorija – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas. Rekomenduojame tvorą statyti 5 metrai į sklypo gylį nuo sklypo ribos. O tai maždaug 9-10 m. nuo kelio vidurio.

SLD kas tai?

SLD – tai dokumentas, kuriuo kompetentinga institucija suteikia statytojui (užsakovui) teisę įgyvendinti statinio projektą (Statybos įstatymo 2 str. 87 d.). Atvejai, kada privaloma gauti SLD yra nustatyti Statybos įstatymo 27 str. 1 d. ir statybos techninio reglamento 3 priede: STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Pažymėtina, kad statyba be galiojančio SLD, kai jis privalomas, draudžiama ir vertinama kaip savavališka statyba. 

Į savivaldybių administracijas dėl SLD išdavimo reikia kreiptis statant naują statinį, rekonstruojant statinį, atnaujinant (modernizuojant) statinį, atliekant statinio kapitalinį remontą, atliekant statinio paprastąjį remontą, keičiant statinio ar jo dalies paskirtį, kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai, griaunant statinį.

Plačiau paskaityti apie statybos leidimus galite: https://www.akubu.lt/naudinga-informacija/statybos-leidimas/

Tvoros statymo reikalavimai yra sudėtingi ir jeigu iškyla dar klausimų, visada galite susisiekti su „A KUBU“ architektų komanda. O prieš susisiekiant visada rekomenduojame perskaitykite naudingą informaciją apie namo projektavimo etapus: https://www.akubu.lt/naudinga-informacija/namo-projektavimo-etapai/

Namų projektai Iki 80 kv. m.

Peržiūrėti visus